KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 59 jest Pani Justyna Brejwo - kontakt: IOD@dbfo-ochota.waw.pl
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 59 w Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych -aktualnie trwają prace nad dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Strona zawiera mapę dojazdu -mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 3. Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo;
 4. Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo -aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole Nr 59 jest budynkiem parterowym usytuowanym przy ul. Pruszkowskiej 10 z wjazdem ulicą wewnętrzną. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Barierę stanowią dwustopniowe schody bez platform i pochylni.
 2. Na teren placówki można dostać się dwoma furtkami i bramą wjazdową.
 3. Dzwonek do budynku usytuowany jest w pobliżu obydwu furtek wejściowych.
 4. Przycisk dostępu do budynku przy wejściu głównym, zainstalowany jest po lewej stronie drzwi wejściowych.
 5. Korytarze przedszkola i sale zabaw są dostępne, bez progów. Barierę stanowi dostęp do gabinetu specjalistów/ wąskie drzwi/ i do Sali terapii SI /próg/.
 6. Przedszkole nie posiada systemu informacji głosowych i pętli indukcyjnej dla możliwości obsługi osób niedosłyszących.
 7. W pobliżu przedszkola znajdują się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Droga do budynku nie stanowi barier/ zastosowane obniżenie chodnika i oznaczenie dla osób niedowidzących/niewidomych.
 8. Zapewniamy prawo wstępu z psem asystującym do budynku oraz wsparcie pracownika placówki.
 9. Nie zapewniamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i tłumaczenia on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.